• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

HEEFT U HULP NODIG?

Kun je niet vinden wat je zoekt? Dan kun je ons bereiken via:

CONTACTFORMULIER

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Passion for Linen

 

Artikel 1.             Definities

1.1.           In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 1. Passion for Linen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Passion for Linen met het postadres Postbus 2, 5900 AA te Venlo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24334094;
 2. klant: het bedrijf dat met Passion for Linen een overeenkomst aangaat;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Passion for Linen en de klant;
 4. website: de website www.passionforlinen.com waar de klant producten bij Passion for Linen kan bestellen.

 

Artikel 2.             Algemeen

2.1.           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen Passion for Linen en de klant.

2.2.           De inkoopvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

2.3.           Passion for Linen heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Artikel 3.             Aanbod

3.1.           Het aanbod van Passion for Linen is vrijblijvend.

3.2.           Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Passion for Linen, op de website of in e-mailberichten binden Passion for Linen niet.

 

Artikel 4.             Totstandkoming van de overeenkomst

4.1.           De overeenkomst komt tot stand nadat:

 1. de klant via de e-mail een bestelling bij Passion for Linen geplaatst heeft; of
 2. de klant het gehele bestelproces via de website succesvol heeft doorlopen.

4.2.           Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Passion for Linen de klant een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Passion for Linen heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de klantenservice van Passion for Linen.

4.3.           Een geplaatste bestelling kan niet geannuleerd of geretourneerd worden.

4.4.           De algemene voorwaarden worden bij de eerste bestelling toegezonden. Indien de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden dient hij/zij dit schriftelijk binnen 3 dagen te melden. Algemene voorwaarden blijven voor alle vervolgbestellingen geldend.

 

Artikel 5.             Account

5.1.           Op de website kan de klant een account aanmaken. De klant is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn inlogcodes. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan moet de klant Passion for Linen daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 6.             Prijzen en verzendkosten

6.1.           De vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en exclusief verzendkosten.

6.2.           Passion for Linen heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

6.3.           De verzendkosten voor het leveren van de bestelling komen voor rekening van de klant. Voor bedrijven binnen de EU wordt bj een factuurwaarde vanaf € 1.500,- excl. btw of meer, geen verzendkosten aan de klant in rekening gebracht.

 

Artikel 7.             Leveringstermijn

7.1.           Een vermelde leveringstermijn is nimmer een fatale termijn.

7.2.           Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 8.             Levering

8.1.           De bestelling wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.

8.2.           De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten afgeleverd dienen te worden goed bereikbaar is.

8.3.           Passion for Linen is gerechtigd in gedeeltes te leveren.

8.4.           De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Een eventuele overschrijding van de levertijd doet daar niet aan af.

8.5.           Transportschade aan de geleverde producten dient vermeld te worden op het afleveringsdocument. Direct na de levering dient Passion for Linen op de hoogte te worden gesteld van de transportschade.

8.6.           Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten aan de klant of aan een door de klant aangewezen derde zijn geleverd.

8.7.           De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. de producten.

 

Artikel 9.              Verplichtingen van de klant

9.1.           De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Passion for Linen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Passion for Linen ter beschikking worden gesteld.

9.2.           De klant is verplicht adreswijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk of via de e-mail aan Passion for Linen door te geven.

 

Artikel 10.          Facturatie en betaling

10.1.           Bestelling van de klant bij Passion for Linen wordt vooraf gefactureerd. Nadat Passion for Linen de betaling van de klant heeft ontvangen, gaat Passion for Linen over tot levering van de bestelling.

10.2.           Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.

10.3.           Bij niet-tijdige betaling door de klant is Passion for Linen bevoegd elke (verdere) levering aan de klant op te schorten totdat de verschuldigde bedragen, vermeerderd met kosten en rente, door de klant zijn voldaan. Passion for Linen is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.

10.4.           Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Passion for Linen maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.

 

Artikel 11.          Eigendomsvoorbehoud

11.1.           Alle geleverde en nog te leveren producten blijven eigendom van Passion for Linen, totdat alle vorderingen die Passion for Linen op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

 

Artikel 12.          Klachten

12.1.           De klant is verplicht de bestelling direct bij aflevering te controleren. De klant moet controleren:

 1. of de juiste producten zijn geleverd;
 2. of het juiste aantal producten is geleverd;
 3. of de producten geen zichtbare gebreken bevatten.

12.2.           Is de geleverde bestelling niet correct of volledig of bevat een product zichtbare gebreken, dan dient de klant dat zo spoedig mogelijk na de levering kenbaar te maken aan Passion for Linen.

12.3.           Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.

12.4.           Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

 

Artikel 13.          Garantie

13.1.           Op de stof van de producten wordt een garantie verleend van 1 jaar. Dit betekent dat indien de stof binnen 1 jaar na de verkoop aan een eindgebruiker slijtage sporen bevat en de garantieclaim door Passion for Linen wordt aanvaard, Passion for Linen een nieuw product levert of de aankoopprijs voor het product crediteert.

13.2.           Doet de klant een beroep op de garantie, dan moet de klant aantonen dat de garantieclaim binnen de in artikel 13.1 bepaalde looptijd wordt gedaan, bijvoorbeeld door (een kopie van) de aankoopbon van de eindgebruiker aan Passion for Linen te verstrekken.

13.3.           Voordat Passion for Linen de garantieclaim accepteert, dient de klant het product naar Passion for Linen terug te sturen, zodat Passion for Linen de garantieclaim kan onderzoeken.

13.4.           Indien bij het onderzoeken van de garantieclaim blijkt dat een van de onderstaande situaties van toepassing is, dan wordt de garantieclaim afgewezen:

 1. scheuren in het product zijn ontstaan door verkeerd gebruik;
 2. het product niet overeenkomstig het waslabel en/of het wasadvies is behandeld.

 

Artikel 14.          Klantenservice

14.1.           Voor vragen over de bestelling, het indienen van een klacht of een beroep doen om de garantie, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Passion for Linen. De klantenservice is op de volgende wijzen bereikbaar:

 1. via het telefoonnummer 0031 (0)26 3736306 van maandag t/m vrijdag van 8:00 t/m 20:00 uur;
 2. via het e-mailadres [email protected]

 

Artikel 15.          Aansprakelijkheid en verjaring

15.1.           Passion for Linen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

15.2.           Passion for Linen is niet aansprakelijk voor schade doordat Passion for Linen is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

15.3.           De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Passion for Linen is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

15.4.           Passion for Linen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

15.5.           Indien Passion for Linen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Passion for Linen beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Passion for Linen uitkeert. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de verzekering valt, dan is de aansprakelijkheid van Passion for Linen beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.6.           Vorderingsrechten vervallen na 1 jaar.

 

Artikel 16.          Overmacht

16.1.           Is er sprake van overmacht, dan kan Passion for Linen niet verplicht worden om de overeenkomst na te komen en is Passion for Linen niet aansprakelijk voor schade die de klant door de overmachtssituatie lijdt of heeft geleden. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van Passion for Linen of van een ingeschakeld transportbedrijf; vervoersbelemmeringen; diefstal; weersinvloeden; werkstakingen; rellen, oorlog en terrorisme; verkeersstoringen; ex- en importverboden; brand; internetstoring; storing in het e-mailverkeer; stroomstoring; overheidsmaatregelen.

 

Artikel 17.          Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1.           Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

17.2.           Alle geschillen tussen de klant en Passion for Linen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Passion for Linen gevestigd is.