• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

HEEFT U HULP NODIG?

Kun je niet vinden wat je zoekt? Dan kun je ons bereiken via:

CONTACTFORMULIER

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE VERKOOP AAN CONSUMENTEN

 van

Sprengers Adviesgroep B.V. / Passion for Linen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, consument in de zin van de wet, aan wie door Verkoper producten worden geleverd c.q. verkocht;
 2. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat Klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 3. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Verkoper en Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Modelformulier voor herroeping: het modelformulier dat kan worden gedownload op de website waarop Klant de bestelling heeft geplaatst.
 5. Verkoper: de besloten vennootschap Sprengers Adviesgroep B.V., tevens handelend onder de namen Homelinen Labels, Passion for Linen en House in Style, gevestigd te (5911 JB) Venlo, aan het adres Houtstraat 9-11, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24334094, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, die producten van de merken Passion for Linen en House in Style in haar webwinkels aanbiedt aan Klant;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen die betrekking op een tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Verkoper en Klant.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs de elektronische weg aan Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven.
 4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.

 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven. Verkoper kan te allen tijde een aanbieding herroepen of wijzigen.
 2. Alle afbeeldingen, specificaties, informatie over gewicht, afmetingen en kleur en overige gegevens in aanbiedingen en/of offertes van Verkoper zijn uitsluitend indicatief, binden Verkoper niet en kunnen geen aanleiding geven tot een schadevergoedingsplicht zijdens Verkoper.
 3. Verkoper behoudt zich het recht voor fouten en/of verschrijvingen in aanbiedingen en/of offertes te herstellen. Voor de gevolgen van fouten en/of verschrijvingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Verkoper kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een fout of verschrijving bevatte.
 4. Alle aanbiedingen en offertes gelden slechts zolang de voorraad strekt en kunnen te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Verkoper. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Verkoper bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Verkoper is bevestigd, kan Klant de overeenkomst ontbinden.
 3. In de bevestiging als bedoeld in lid 2 zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van Klant weergegeven.
 4. Indien Klant geen bevestiging van Verkoper heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van Klant niet correct weergeeft, dan is Klant gehouden onverwijld contact op te nemen met de klantenservice van Verkoper.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 1. Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktermijn van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktermijn gaat in op de dag nadat Klant, of een vooraf door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Verkoper kan, mits zij Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 

Artikel 6 - Verplichtingen van Klant tijdens de bedenktermijn

 1. Tijdens de bedenktermijn van artikel 5 lid 1 zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Klant mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals dat in een winkel gebruikelijk en toegestaan is.
 2. Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product in strijd met lid 1.

 

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door Klant en kosten daarvan

 1. Als Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Verkoper door een melding te maken op de website waarop Klant de bestelling heeft geplaatst.
 2. Zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, retourneert Klant het product.
 3. Klant retourneert het product met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Verkoper verstrekte instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant.
 5. Klant draagt de kosten van de retournering van het product.

 

Artikel 8 - Verplichtingen van Verkoper bij herroeping

 1. Verkoper vergoedt na ontvangst van de melding van herroeping de betalingen van Klant, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het door Klant geretourneerde product is ontvangen door Verkoper, mits na inspectie door Verkoper is gebleken dat Klant heeft voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikelen 6 en 7.
 2. Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Klant heeft gebruikt, tenzij Klant instemt met een andere methode.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. De in het aanbod van producten vermelde prijzen zijn in Euro, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 2. De in het aanbod van producten vermelde prijzen zijn exclusief invoerrechten en overige kosten in geval van verzending naar een klant buiten de EU.
 3. De verzendkosten zijn afhankelijk van het door Klant aangegeven afleveradres, de maat en gewicht van het product en de gekozen transporteur. De verzendkosten worden apart vermeld gedurende het online bestelproces.

 

Artikel 10 - Garantie

 1. Op alle producten wordt een garantie verleend van één jaar.
 2. Indien Klant aanspraak maakt op de verleende garantie, dan is Klant gehouden aan te tonen dat dit gebeurt binnen de in lid 1 bepaalde termijn, bijvoorbeeld door (een kopie van) de orderbevestiging als bedoeld in artikel 4 lid 2 aan Verkoper te verstrekken.
 3. Klant dient het product ten aanzien waarvan de garantie wordt ingeroepen toe te zenden aan Verkoper om Verkoper in de gelegenheid te stellen de garantieclaim te onderzoeken.
 4. Indien de garantieclaim door Verkoper wordt aanvaard, levert zij een nieuw product, herstelt zij het geleverde product of het betaalt zij het aankoopbedrag ten aanzien van de overeenkomst met betrekking tot het product terug aan Klant.
 5. Indien tijdens het onderzoek als bedoeld in lid 4 blijkt dat het product is aangetast door verkeerd gebruik en/of behandeling in strijd met het waslabel en/of wasadvies, wordt de garantieclaim niet aanvaard en kan Klant geen aanspraak maken op de mogelijkheden uit lid 4.
 6. Een door Verkoper, haar toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die Klant op grond van de overeenkomst tegenover Verkoper kan doen gelden indien Verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt, welk adres goed bereikbaar dient te zijn.
 2. Klant stemt ermee in dat de door Verkoper ingeschakelde vervoerder het product bij een naburig adres of afhaalpunt bezorgt, indien levering op het door Klant kenbaar gemaakte adres niet slaagt, ongeacht de reden daarvan.
 3. In het geval dat op de voet van artikel 11.2 bezorging heeft plaatsgevonden bij een naburig adres of bij een afhaalpunt, wordt Klant over de uiteindelijke plaats van levering geïnformeerd door de door Verkoper ingeschakelde vervoerder.
 4. Een voor de levering vermeld tijdstip is een bij benadering gegeven tijdstip. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De enkele overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst. Klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen.
 5. Verkoper is gerechtigd de bestelling in gedeelten te leveren.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Verkoper tot het moment van bezorging aan Klant, aan een vooraf aangewezen en aan Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger of aan een naburig adres of afhaalpunt in de zin van artikel 11.2, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. In het geval dat Klant het product niet afneemt of niet tijdig ophaalt op de uiteindelijke plaats van levering, draagt Klant, ongeacht de reden daarvan, de kosten van de retournering van het product en, indien van toepassing, de nieuwe bezorgkosten.

 

Artikel 12 - Betaling

Klant dient het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen aan Verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Nadat Verkoper de betaling van de klant heeft ontvangen, gaat zij over tot levering van de bestelde producten.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. Klant is gehouden de geleverde producten op het moment van levering terstond te (doen) onderzoeken. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd geleverd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient Klant zichtbare gebreken of verkeerd geleverde producten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk twee maanden na de levering, schriftelijk te melden aan Verkoper. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen uiterlijk twee maanden na de ontdekking daarvan schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. Het voorgaande is op straffe van verval van het recht tot klagen.
 2. Bij Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Ingebruikneming van de geleverde producten na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet het recht tot klagen en retournering geheel vervallen.
 4. Indien de klacht gegrond is, wordt de bestelling opnieuw bezorgd of ontvangt Klant het aankoopbedrag terug.

 

Artikel 14. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Verkoper bevoegd de nakoming van haar verbintenis uit hoofde van de overeenkomst of een gedeelte daarvan op te schorten voor de periode waarin de overmachtssituatie voortduurt. Klant kan in zulke gevallen geen nakoming of schadevergoeding vorderen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Verkoper behoort te komen, waaronder maar niet beperkt tot vertraging, nalatigheden bij of wanprestatie door toeleveranciers van Verkoper alsmede van hulppersonen, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, diefstal, oorlog, terrorisme, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen en epidemieën.

 

Artikel 15. Verjarings-/vervaltermijnen

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Klant jegens Verkoper 24 (vierentwintig) maanden vanaf het ontstaansmoment van dergelijke vorderingen en verweren.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Verkoper en Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de overeenkomsten tussen Verkoper en Klant zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

 

Artikel 17 Klantenservice

Voor vragen over de bestelling, het indienen van een klacht of een beroep op de garantie, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Verkoper. De klantenservice is bereikbaar via het telefoonnummer +31 (0)77 3031090, van maandag t/m vrijdag van 9:00 t/m 17:00 uur of via het (toepasselijke) e-mailadres, te weten [email protected] of [email protected].